Microfiber: Polyster và Polyamide 
Cuộc cách mạng công nghệ mới về vật liệu sợi đó là Microfiber - Vi sợi tổng hợp từ Polyester và Polyamide. 
Sự khác biệt của Cotton thông thường và Sợi vải Microfiber là gì?